Seçilmiş Projelerimiz

Şişecam Küresel Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme Projesi

Şişecam, uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini ve hedeflerini belirlemek, sürdürülebilirlik faaliyetlerini tek çatı altında raporlamak amacıyla Escarus’tan danışmanlık hizmeti almıştır. 

 Proje kapsamında; 

 • Şişecam’ın 2022-2030 sürdürülebilirlik stratejisi belirlenmiştir. “Gezegeni Koru, Toplumu Güçlendir, Yaşamı Dönüştür” ana başlıkları ve tüm bunları yatay olarak kesen “Sürekli Gelişim” öncelikleri çerçevesinde bir kurgu oluşturulmuştur. 
 • Şişecam için toplamda 31 sürdürülebilirlik hedefi tanımlanmıştır ve her bir hedefe yönelik aksiyonlar belirlenmiştir. Her aksiyon için, Şişecam’ın 60’a yakın tesisinde mevcut uygulamaların olup olmadığı, yoksa incelenen tesiste belirlenen aksiyonların uygulanabilirlik imkanının olup olmadığı değerlendirilmiştir. Strateji toplantılarına Türkiye’den 11, yurtdışından 10 farklı ülkedeki tesisten çalışanlar katılım sağlamıştır. 
 • Strateji toplantılarına Şişecam genel merkezinden ise 6 farklı departmandan toplam 167 çalışan katılım sağlamıştır. 
 • Proje kapsamında Şişecam İcra Komitesi üyeleriyle de birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
 • Detaylı strateji çalışmalarının ardından Şişecam 2020 Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanmıştır. 
 • Sürdürülebilirlik raporu kapsamında iklim değişikliği, döngüsel üretim ve cinsiyet eşitliği konularında 3 tanıtım filmi çekilmiştir. 
 • Mevcut rapora ek olarak Şişecam için interaktif bir sesli sürdürülebilirlik raporu da hazırlanmıştır.

Türk Kızılay İkinci El Kıyafet Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi

Türk Kızılay İkinci El Kıyafet Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi kapsamında ikinci el tekstil ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda Türkiye ve dünyadaki mevcut durumun incelenmesi, elde edilen bilgiler ışığında Türk Kızılay ve bağlı kuruluşları için uygulanabilir önerilerin belirlenmesi ve söz konusu önerilerin teknik, çevresel, sosyal ve finansal olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Projenin hayata geçmesi ile birlikte ikinci el tekstil ürünü atıklarının verimli bir şekilde toplanması, geri dönüşüm sürecinin sistematik bir şekilde yönetilmesi, tekstil atıklarının çevreye ve ekonomiye verdiği zararların asgari seviyeye düşürülmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında;

 • İkinci el tekstil ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda Türkiye ve dünyadaki mevcut durum ayrıntılı biçimde incelenmiştir.
 • Yapılan inceleme sonrasında ikinci el tekstil yönetiminin her aşaması için boşluklar ve gelişime açık alanlar belirlenmiştir.
 • Çok sayıda paydaşla birebir görüşmeler yapılmış ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
 • Türk Kızılay’a uygulama önerileri sunulmuş ve önerilerin hayata geçirilmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir.
 • İkinci el tekstil ürünlerinin etkin biçimde yönetilmesi için farklı ekonomik/finansal senaryolar geliştirilmiştir.

DEİK: Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçişinin Desteklenmesi Projesi

DEİK, Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçişinin Desteklenmesi Projesi dahilinde ihracat odaklı çalışan firmalar ve diğer sanayi kuruluşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair farkındalıklarını artırılması ve bu kapsamda atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler nezdinde kapasite geliştirmesi yapmak amacıyla Escarus’tan danışmanlık hizmeti almıştır.

Proje kapsamında aşağıdaki çıktılar hazırlanmıştır:

 • Mutabakat ile ilgili belgeleri içeren bir “Külliyat”
 • AB’nin atacağı adımlara yönelik bir “Takvim”
 • Yeşil Mutabakat gelişmelerinden sanayi kuruluşlarının nasıl etkilenebileceğine ilişkin bir “Değerlendirme Raporu”
 • Sanayi şirketlerinin alması gereken tedbirleri değerlendirebilecekleri bir “Kontrol Listesi”
 • Ülkemizin süreçten olumsuz etkilenmemesi için kamu kurumlarının alması gereken tedbirlere dair bir “Değerlendirme”
 • Sektör görüşlerini yansıtan “Sanayi ve Ülke Stratejisine Yönelik Öneri Listeleri”
 • İş dünyası çatı kuruluşları ile şirketlerin süreci etkin bir biçimde yürütülebilmesi için “Yönetişim Modeli Öneri Paketi”

ESCO'ların, Enerji Etüt Firmalarının ve ETKB Eğitmenlerinin Teknik Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Escarus (lider), S317, Escon ve Fire konsorsiyum üyeleri tarafından yürütülen projede ETKB temsilcileri başta olmak üzere ESCO’lar (enerji hizmet şirketleri) ve enerji etüt firmalarının teknik kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, enerji verimliliği, ölçüm ve doğrulama (Measurement&Verification), enerji performans sözleşmesi (Energy Performance Contract) unsurları, denetimler, tahkim mekanizması, anlaşmazlık çözümü gibi konularda çeşitli eğitimler gerçekleştirilmiş ve sınavlar düzenlenmiştir.

Proje kapsamında ayrıca, ETKB eğitim merkezinin güncellenmesi amaçlanmış olup bu kapsamda:

 • Bakanlık tesisinde yer alan ısı pompası deney düzeneğinde gerçekleştirilen çalışma ile sistemin sorunsuz çalışır hale gelmesi sağlanmıştır.
 • Eğitim merkezi için deney föyleri oluşturulmuş ve Bakanlık personeline uygulamalı eğitim düzenlenmiştir.
 • Isı pompası tipleri, ısı pompası bileşenleri ve hesaplama örneklerini içerek detaylı bir kılavuz hazırlanmıştır.
 • Çeşitli tipteki ısı pompalarının hem kendi içinde hem konvansiyonel sistemlerle karşılaştırılmasına olanak sağlayan, basitleştirilmiş ve kapsamlı Microsoft Excel temelli hesaplama modülü geliştirilmiştir.
 • Isı pompalarına yönelik açıklayıcı bir video hazırlanmıştır.
 • Alanında uzman kişiler tarafından büyük bir özveri ile yürütülen çalışmalar neticesinde 25 ayrı bölümden oluşan Enerji Verimliliği Eğitim Kitabı hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ayrıca Bakanlık tarafından kullanılmak üzere geniş bir soru bankası oluşturulmuştur.

Dünya Bankası-ETKB: Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve Eylem Planı

Escarus, Dünya Bankası (WB) tarafından finanse edilen ve faydalanıcısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) olan "Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) (2024-2030) Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri" projesinde kolaylaştırıcı rolünü üstlenmiştir. Escarus’un bu projedeki görevi; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla istişare süreçleri, veri toplama, analiz ve 2. UEVEP’nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar konusunda ETKB’yi desteklemek ve projenin genel hedefine ulaşılmasına katkı sağlamaktır.

Proje, başlangıç ve uygulama olmak üzere iki aşamada yürütülmüştür. Projenin başlangıç aşaması 2022 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen Açılış Toplantısı ile birlikte tamamlanmıştır. Paydaş görüşlerinin toplandığı çalıştayların gerçekleştirilmesi ve çalıştay sonuçlarının raporlanması olarak tanımlanan uygulama aşaması ise 2022 yılının Mayıs ayında başlamış ve 2023 yılının Ocak ayında sonlanmıştır. Uygulama aşaması kapsamında Türkiye’nin 6 farklı ilinde çeşitli sektörleri/alanları (start-up’lar, tarım, ulaştırma, enerji yönetimi ve finansman, belediye hizmetleri ve ısıtma-soğutma, binalar, arz tarafı, sanayi) kapsayan çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylar, paydaşlar arasında bir köprü kurarak hem ilk UEVEP’ye ilişkin ilerlemeyi açıklama fırsatı hem de enerji verimliliğinin parçası olan aktörlerin/tarafların görüşlerini alma fırsatı sağlayan iki yönlü bir süreç olarak işlev görmüştür. Toplamda bin kişiden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen çalıştaylar, paydaşlar arasındaki iş birliğini ve ortak çalışmayı iyileştirmek için güçlü bir zemin sağlamıştır. Paydaşların enerji verimliliği konusundaki deneyim ve bilgilerine dayanan bu görüşlerin toplanması ve 2. UEVEP’nin hazırlanmasında kullanılması planlanmıştır.

İslam Kalkınma Bankası - Türkiye İçin Değer Zinciri Temelli Ülke Teşhis Çalışması

İslam Kalkınma Bankası’nın yeni iş modeli, küresel değer zincirlerine entegre olarak göreceli rekabet avantajı elde etmek için stratejik sektörlerde üye ülkelerin rekabetçiliğinin güçlendirilmesi hedefine dayanmaktadır. Bu kapsamda özellikle finansal kaynakların entegrasyon kabiliyeti yüksek sektörlere yöneltilmesi amaçlanmaktadır. Bu yeni iş modeli ışığında Türkiye’de detaylı bir değer zinciri analizi için Escarus danışmanlığında bir pilot proje gerçekleştirilmiştir.

Proje boyunca Escarus, Türkiye'nin küresel değer zincirlerine nasıl entegre olabileceğini bulmaya çalışmış ve kilit sektörlere yapılacak yatırımlarla küresel koşullardaki değişimlere nasıl uyum sağlanacağını araştırmıştır. Küresel değer zincirlerinin oluşumunu ayrıntılı olarak anlamak için Escarus, büyük bir veri setine dayanarak Türk imalat sanayiinin çok kapsamlı bir analizini gerçekleştirmiştir. Sözleşme sektörlerin doğal, dinamik, artık ve yayılma potansiyelini dikkate alan bir önceliklendirme metodolojisi geliştirilmesini gerektirdiğinden, proje için küresel ve yerel çeşitli veri kaynakları incelenmiş ve iç tutarlılığı sağlamak için detaylı analizler yapılmıştır.

Çalışma kapsamında çeşitli endüstriyel özellikleri kapsayan ve aşağıda paylaşılan göstergeler, NACE 4 basamaklı sınıflandırma ile sektörleri analiz etmek için firma düzeyinde tahmin edilmiş/hesaplanmıştır: TFV büyüme oranı, büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki TFV farkları, ölçeğe getiri, yabancı firmaların payı, ihracatçıların payı, firma sayısı, firma büyüklüğü, göreli ücretler, işgücü verimliliği ve sermaye yoğunluğu. NAICS sınıflandırması olan sektörler için de aşağıdaki göstergeler kullanılmıştır: ürün karmaşıklığı, karşılaştırmalı üstünlük, dünya ithalat, ihracat ve konsantrasyonundaki pay, ihracat değeri, ithalat değeri, ticaret dengesi ve küresel talep projeksiyonları.

Son aşamada, Escarus ekibi hem ön küresel değer zinciri analizini hem de seçilen sektörlerdeki değer zincirlerinin ilk haritalamasını kapsayacak şekilde sektörel beş rapor geliştirmiştir.

EBRD-MEB: Okullarda Enerji Etütleri ve Potansiyel Belirleme Çalışması

Projenin temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mevcut binalarında enerji verimliliğinin ve sismik direncin artırılması için EBRD’nin yatırım programı çerçevesinde bir fizibilite çalışması yapılmasıdır.

Proje 4 ana bileşen altında yürütülmüştür:

 • Seçilen okullarda enerji etütleri ve deprem dayanıklılık araştırmaları (pilot çalışma) yapılması
 • Yatırım teklifleri ve finansal analizlerin hazırlanması
 • MEB'in bina stoku göz önünde bulundurularak pilot çalışmalardan çıkan sonuçlara dayalı projeksiyon çalışması yapılması
 • Projenin finansal ve finansal olmayan faydalarının hesaplanarak yatırım programının ekonomik analizinin yapılması

Enerji etütleri ve deprem dayanıklılık araştırmaları, MEB'in yapı portföyünü temsil eden ve özel olarak seçilen 8 okul binasında Escarus tarafından gerçekleştirilmiştir. Etüdü yapılan binaların enerji performansları ve eksiklikleri göz önünde bulundurularak MEB’e enerji verimliliği önlemleri ve yapısal güçlendirme planları önerilmiştir.

EBRD’nin yatırım programına dahil edilebilecek MEB’in yapı stoğu için, proje dahilinde yapılan araştırmalarının bulguları kullanılarak potansiyel yatırım fırsatları önerilmiştir.

Enerji verimliliği ve deprem güçlendirme yatırımları kaynaklı finansal olan ve finansal olmayan potansiyel faydalar; enerji ve CO2 emisyonu tasarrufu fırsatları, daha iyi öğrenci/öğretmen konforu, geliştirilmiş sağlık koşulları, olası depremlere karşı korunma gibi unsurlar açısından değerlendirilmiştir.

UNDP Projesi - Stratejik Yatırım Planlarının Geliştirilmesi

Projenin hedefleri özetle şöyledir;

 • Tarımsal üretimi, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak,
 • Pazarlar ve pazarlama için yerel altyapı ve hizmetleri geliştirmek,
 • Arazi, toprak, su ve fauna kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak,
 • Yerel tarım kurumlarının güçlendirilmesini sağlamak,
 • Analitik çalışma ve bulgulara dayalı yatırım modeli geliştirmek,
 • Altyapılar ve teşviklerle üretim, işleme ve pazarlamaya yatırım yapması için özel sektöre elverişli bir ortam yaratılmasını sağlamak.

Proje kapsamında Escarus;

 • Konya ve Karaman il sınırları içindeki çilek, kiraz, üzüm, mantar ve tıbbi aromatik bitkilerin değer zincirlerini analiz etmiştir,
 • Bu ürünlerin üretiminde yer alan özel sektör oyuncuları üzerine kapsamlı bir analiz gerçekleştirmiştir,
 • Çiftçilerin ve bölgedeki çiftçi örgütlerinin karşı karşıya kaldıkları zorlukları belirlemiştir,
 • Hasat sonrası gıda güvenliği, depolama, kurutma, derecelendirme/ayırma, paketleme, sertifikasyon, etiketleme, markalama vb. dahil olmak üzere değer zincirindeki her ürün için stratejik yatırım planları hazırlamıştır,
 • Bu hususlara ek olarak yatırım planları kapsamında önerilen projeleri finansal açıdan kapsamlı olarak değerlendirmiştir.

Türkiye Kalkınma Bakanlığı - Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Projesi

Escarus, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi" kapsamında SKH'lerin uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin Kalkınma Bakanlığı'nın (mülga) desteklenmesine yönelik çalışmalarda lider ve tek danışman olarak görev almıştır.

Escarus, tek danışman olarak yer aldığı proje dahilinde önceliklere, ihtiyaçlara ve kaynakların kullanılabilirliğine dayalı olarak mevcut durumu ve boşlukları özetleyen SKH raporları geliştirmiştir. Proje kapsamında aşağıdaki işler Escarus tarafından gerçekleştirilmiştir;

 • Ulusal hedefler ve göstergelerin ışığında öncelikli yerel SKH'lerin ve ilgili göstergelerin belirlenmesi,
 • SKH'ler hakkında ayrıntılı teknik tavsiye sağlanması,
 • SKH'lerle ilgili istişarelerde kamu yetkililerinin desteklenmesi,
 • Tüm SKH raporlarında yer alan eylem planı ve olgular dikkate alınarak bütünsel bir teknik inceleme sunulması.

Projede Escarus, Türkiye'nin mevcut durumunu aşağıdaki başlıklar çerçevesinde değerlendirmiştir;

 • Politikalar ve stratejiler,
 • İlgili mevzuat,
 • Kurumsal çerçeve.

Escarus, proje dahilinde birçok kalitatif ve kantitatif analiz gerçekleştirmiştir.

 • Masaüstü incelemesine dayalı belge ve envanter araştırmaları,
 • Yuvarlak masa toplantıları, bire bir görüşmeler, paydaş anketleri,
 • SKH'lere uygun yasal çerçevenin gözden geçirilmesi,
 • SKH’lerin birbirleriyle olan bağlantıları.

Proje çıktıları Türkiye'nin 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na girdi sağlamıştır.

STWI (İsveç Tekstil Su İnisiyatifi) Projesi - Tekstil, Enerji ve Kaynak Verimliliği Projesi

İsveç Tekstil Su İnisiyatifi (STWI), yaklaşık 30 İsveçli tekstil ve deri şirketinin üyeliğine sahip bir özel sektör ağıdır. Bangladeş, Çin, Hindistan, Etiyopya ve Türkiye'deki üretim merkezlerinde STWI üyesi markalara ait tedarikçi ve alt tedarikçiler için üretim süreçlerinde su verimliliğini artırmak amacıyla projeler hayata geçirmektedir.

STWI projesi dört ana bileşenden oluşmuştur:

 • Tekstil fabrikalarında kapasite geliştirme ve yatırım desteği,
 • Üretim yapılan ülkelerde endüstriyel su yönetişiminin iyileştirilmesi,
 • Uluslararası uygulamaları içeren STWI kaynak verimliliği kılavuzlarının tekstil sektöründe kaynak kullanımına entegrasyonu,
 • İletişim ve sosyal yardım.

STWI projesi bir SIWI (Stockholm Uluslarası Su Enstitüsü) programı olarak uygulamaya konulmuştur ve proje SIDA (İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı) tarafından Kamu Özel Kalkınma Projesi olarak değerlendirilmiş ve programa 49 milyon SEK (İsveç Kronu) tutarında finansman sağlanmıştır.

STWI projesi Türkiye bacağında 2015-2017 yılları arasında Escarus tarafından danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Proje sırasında Escarus, tekstil ve deri üretim süreçlerinde su, enerji ve kimyasalların sürdürülebilir kullanımı konusunda İsveçli markalara üretim yapan firmaların çevresel performans kapasitesini geliştirmeye odaklanmıştır. Verilen danışmanlık hizmetleri sonucunda yıllık proje hedefleri tutturulmuş,

 • Atık ve yan ürünlerin üretimde yeniden kullanılması,
 • Kirliliğin azaltılması,
 • Atıksu arıtımı için yönetim ve çalışan bilgi kapasitelerinin artırılması,

noktalarında önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Ortadoğu/Katar - Kalkınma Bankası - Stratejik Danışmanlık Projesi

 • Katar’da faaliyet gösteren bir kalkınma bankası, ekonomik büyüme, yapısal değişim ve istihdam yaratma rolleri açsından ulusal ekonomiler için vazgeçilmez olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) gelişimlerini hızlandırmak ve sonuç odaklı danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyle entegre bir program başlatmıştır.

Escarus, anılan program dahilinde iki aşamadan oluşan yeniden yapılanma stratejik danışmanlık hizmetleri sunmuştur;

 • Yürütme planının geliştirilmesi (uygulama çerçevesiyle birlikte düzeltici eylemler kümesi),
 • Yürütme planının uygulanması ve kurum performansının takibi.

Escarus, KOBİ'lere aşağıdaki başlıklarda yol gösterici olmuştur;

 • Satış verimliliğinin ve maliyetlerin optimize edilmesi,
 • Kurum gelişimine etki eden olumsuz nedenlerin teşhis edilmesi ve etkili bir gelişim temposu yakalayabilmek için gerekli desteğin sağlanarak iş karlılığının en üst düzeye çıkarılması.

OYAK - İklim Riskleri

Projede OYAK Grubu Şirketleri için düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde iklim riskleri ve fırsatlarının tespit edilerek şirketlerin stratejilerine entegre edilmesi hedeflenmiştir. TCFD tavsiyeleri doğrultusunda, OYAK Grubu Şirketlerinde iklim değişikliği risklerinin kapsamlı ve bağlantılı bir şekilde ele alınarak risklerin/ fırsatların en doğru şekilde yönetilmesi için yol haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışma çıktılarının sürdürülebilirlik faaliyetlerinin odağını oluşturması, kurumsal risk yönetimi çalışmalarına katkı sağlaması ve kısa-orta-uzun vadeli strateji belirleme çalışmalarında kullanılması öngörülmüştür.

Proje kapsamında; 

 • Türkiye, Avusturya, Portekiz ve Romanya’da 6 sektörde faaliyet gösteren (Maden-Metalurji, Tarım-Gıda, Enerji, Çimento-Beton-Kâğıt, Otomotiv-Lojistik ve Kimya) 18 şirketle çalışılmıştır.
 • OYAK ve Escarus tarafından kurulan proje ekibinde 180 kişi yer almıştır. 
 • Sektörel risk çalıştayları gerçekleştirilmiş ve sektör raporları hazırlanmıştır. 
 • Farklı seviyelerdeki OYAK Grubu çalışanlarına TCFD eğitimleri verilmiştir. 
 • İklim risklerinin OYAK Grubu bünyesinde etkin bir şekilde yönetilmesi için çeşitli model önerileri sunulmuştur.

Azerbaycan'ın Global Enerji Şirketi - Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Projenin amacı, kurumun iş, insanlar, sosyal yaşam ve çevre üzerindeki etkisini anlamasına yardımcı olmak ve bu etkileri olumlu etkilere dönüştürmek için stratejiler uygulamaktır. Kurum tüm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olmasını sağlamak ve kurumsal yönetim yapısını bu ilkelere uygun olarak şekillendirmek için bir “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” projesi başlatmıştır. Proje kapsamında Escarus danışmanları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni, sürdürülebilirlik risklerini ve küresel sürdürülebilirlik eğilimlerini de dikkate alarak kurumun yeni bir iş modelini hayata geçirebilmesi için strateji ve politikaları geliştirmiştir.

Escarus bu yeni iş modeli için prosedürleri oluşturmuş ve gerekli belgeleri geliştirmiştir, sonrasında bahse konu prosedürler için rol ve sorumlulukları tanımlamıştır. Projede Escarus, bütünleşikbir bakış açısıyla merkezi bir veri toplama ve sürdürülebilirlik yönetim sistemi geliştirmiştir.

Proje kapsamında çalışanlar arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve departmanların kapasitelerini geliştirmek için eğitim programları geliştirilmiştir. SKH haritalama analizi ve sürdürülebilirlik raporlaması ise projenin Escarus tarafından gerçekleştirilen son aşamalarıdır.

Kısacası Escarus, müşterisi olan global kuruma ve bağlı ortaklıklarına sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerin birleştirilmesini sağlayan ve APG’lerle yönetilen bütünleşik bir sistem sunmuştur.

IC Holding - Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Projesi

Escarus tarafından gerçekleştirilen IC Holding Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Projesi, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) ve Sürdürülebilirlik Raporu olmak üzere iki bileşenli olarak kurgulanmıştır. Boşluk Analizi çalışması kapsamında, IC Holding'in mevcut stratejileri ve faaliyetleri, dünya genelindeki iyi uygulamalar ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak değerlendirilmiş ve gelecek dönem hedefleri sürdürülebilirlik perspektifiyle analiz edilerek gelişme alanları belirlenmiştir.

Boşluk Analizi çalışmasının sonuçları doğrultusunda ve IC Holding'in hedef ve öncelikleri dikkate alınarak kamuoyuyla paylaşılabilecek sürdürülebilirlikle ilgili politika dokümanları oluşturulmuştur. Aynı aşamada, kurum içinde sürdürülebilirlik yönetişimi ve sorumlulukların tanımlanması için yönetişim yapısına yönelik öneriler sunulmuştur. Takip eden süreçte sürdürülebilirlik yaklaşımının iş süreçlerine entegre edilmesi ve sistematik bir şekilde ele alınması için yönetim sistemi çatısı altında dokümantasyon hazırlanmıştır. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ve süreçlerin daha hızlı benimsenmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim süreçlerine önem veren Escarus, sürdürülebilirlik yaklaşımının IC Holding çalışanları tarafından içselleştirilmesi için farkındalık yaratma odaklı eğitimler ve sistemin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenlemiştir. Projenin diğer adımında GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) standartlarına uyumlu bir şekilde IC Holding'in sürdürülebilirlik performansının ve çevresel, sosyal ve yönetişim faaliyetlerinin detaylı bir değerlendirmesini sunan Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanmıştır.

KOTON Tedarik Zincirinde Cinsiyet Eşitliği Projesi

 • Escarus, cinsiyet eşitliği projesini Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile işbirliği yaparak yürütmüştür.
 • Projenin temel amacı, Koton'un tedarik zinciri boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarını teşvik etmek, Koton tedarikçilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının değerlendirilmesi sağlamak ve tedarikçilerin bir sertifikayla belgelendirilmesini gerçekleştirmektir.
 • Çalışma aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik veri toplamayı geliştirmeyi ve işyerinde cinsiyet eşitliğini sağlayan uygulamalara bilgi ve analiz desteği sunmayı amaçlamıştır. Escarus, Koton'un tedarik zincirinde yer alan şirketleri, çalışanlarının cinsiyetine bakılmaksızın aynı kaynaklara ve fırsatlara erişebilecekleri bir noktaya yönlendirmiştir.
 • Proje sonunda, tedarik zincirindeki şirketler kadın çalışanların işgücüne tam ve eşit katılımı önündeki engellerin nasıl kaldırılacağını daha net bir şekilde görmüştür. Escarus tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Koton tedarikçilerine toplam cinsiyet eşitliği puanlarına göre global olarak geçerli bir cinsiyet eşitliği sertifikası verilmiştir.

Otokoç - Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eğitimi Danışmanlığı Projesi

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eğitimi Danışmanlığı projesi kapsamında, Escarus tarafından Otokoç’un boşluk analizi çalışmasıyla mevcut durumda sürdürülebilirlik uygulamaları açısından hangi seviyede olduğu saptanmış, mevcut durumla hedeflenen durum arasındaki farkı ortadan kaldıracak önlemler belirlenmiş ve stratejik çerçeve belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması Otokoç’un sürdürülebilirlik stratejisi ve yol haritaları çalışmasına girdi sağlaması amacıyla iç ve dış paydaşların ekonomik, çevresel ve sosyal konularda beklentilerini ve öncelikli alanlarını belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde, sürdürülebilirlik alanındaki önemli konular ışığında paydaşların görüşleri alınarak öncelikli alanlar belirlenmiştir. Sektörel analiz ve boşluk analizi çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik standartları baz alınarak sürdürülebilirlik odaklı sektör analizi yapılmıştır. Sektördeki iyi uygulamalar incelenmiş, boşluk analizi kapsamında ortaya çıkan iyileştirmeye açık noktalar konusunda aksiyon planları geliştirilmiştir. Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, Otokoç tarafından sürdürülebilirlik stratejisi/söyleminin altyapısı kurgulanmış, Otokoç içerisinde sürdürülebilirlik yönetişimine yönelik rol ve sorumluluklar belirlenmiş, hedeflerin ölçümü konusunda öneriler oluşturulmuş ve APG'lerin ve izleme planının hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projenin son adımı olan sürdürülebilirlik eğitimi, Otokoç orta kademe yöneticileri ve üst yönetimin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

DAIKIN - Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Projenin ana amacı, Daikin Türkiye’nin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve performansının bütüncül ve sistematik bir biçimde yönetilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile Daikin Türkiye’nin sürdürülebilirlik faaliyetleri kurum stratejisi ve hedefleriyle ilişkilendirilmiş ve sürdürülebilirlik yol haritaları oluşturulmuştur.

Projenin ilk adımı olan Boşluk Analizi çalışmasıyla Daikin Türkiye’nin mevcut durumu incelenmiş, sektör analizleri yapılarak aksiyon planları oluşturulmuştur. Sonraki adımda Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı kurgulanmıştır. Bu kapsamda stratejik çerçeve ve politikalar belirlenmiş, rol ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Sistem Entegrasyonu aşamasında ise politika ve yol haritası mevcut sürece entegre edilerek Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi dokümantasyonu tamamlanmıştır. Projenin bir diğer önemli bileşeni ise eğitim ve uzaktan destek süreci olmuştur. Çalışanlar arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve departmanların kapasitelerini geliştirmek için eğitim programları geliştirilmiştir. Yönetim sisteminin kurulmasının ardından projenin diğer ana bileşenleri olan Sürdürülebilirlik Raporu ve İklim Riskleri Raporu hazırlanmıştır. Projenin son adımı olarak ise Daikin Türkiye’nin Kapsam 1-2 ve 3 sera gazı emisyonlarını içeren detaylı bir emisyon hesaplama süreci gerçekleştirilerek karbon envanteri oluşturulmuştur.

Haddecilik Firması - Operasyon ve Kaynak Verimliliği Projesi

 • Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, özellikle ekonomik dalgalanma dönemlerinde maliyetleri düşürmenin ve öngörülebilir kazançları artırmanın önemli bir yoludur. Özellikle demir, çelik ve haddecilik endüstrisindeki tesislerde enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmak için tesisler içinde saklı kalmış birçok fırsat mevcuttur.
 • Projenin kapsamı, madencilik, gemi yapımı, demiryolu ve otomotiv endüstrileri için çelik üreten öncü bir haddecilik şirketi için operasyonel ve kaynak verimliliği projesi olarak özetlenebilir.
 • Escarus, proje dahilinde firmanın kaynak verimliliği fırsatlarını belirlemesine, ekonomik olarak uygulanabilir projelere dönüştürmesine ve uzun vadeli yatırım programı geliştirmesine yardımcı olmuştur.
 • Proje boyunca Escarus teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları da hazırlamıştır. Müşterinin teknik personeli ile yakın bir işbirliği içinde çalışan Escarus danışmanları, şirket içinde öncelikli enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarını belirlemiştir. Escarus çalışmada imalat operasyonlarını modernleştirmeye, enerji verimliliği için kapasite yaratmaya ve proses ısısının alternatif şekilde kullanılmasına odaklanmıştır.

Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Danışmanlığı

 • Escarus, Aralık 2017'de Türkiye'nin ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı için önde gelen yerel inşaat şirketlerinden birisine danışmanlık hizmeti vermiştir.
 • Escarus, küresel anlamda kabul gören Yeşil Tahvil Çerçevesi’ni dikkate alarak ve Yeşil Tahvil Prensipleri uygulamalarına dayanarak ihraç sürecindeki kurum için ikinci bir taraf görüş raporu hazırlamıştır.
 • Görüş raporuna ek olarak tahvil uygulamasına yönelik “Yıllık Etki Raporları” da Escarus tarafından hazırlanmıştır. Yeşil/sürdürülebilir tahvil uzmanlığı ve deneyimlerini yerel ve uluslarası firmaların hizmetine sunan Escarus, (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği tarafından kurulan) Yeşil Tahvil Prensipleri’nin gerekliliklerine göre ikinci taraf görüşü ve izleme hizmetleri sağlamaktadır.
 • Sunulan danışmanlık hizmetiyle tahvil ihraç eden kurum, yeşil tahvil süreçlerinin, kontrollerinin ve prosedürlerinin uluslararası uygulamalar seviyesinde güvenilir olmasını sağlamıştır.

Kredi Analizi İçin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin (ÇSYS) Geliştirilmesi

Bankalar ve diğer finans kuruluşları Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) kurarak özellikle finansman süreçlerinde çevresel ve sosyal risklere maruz kalma durumlarını proaktif bir şekilde yönetmektedirler. Escarus'un Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi, finans kurumları için riskleri belirlemekte ve bu risklerin etkilerini yapılandırılmış bir şekilde yönetmek için metodolojik bir yaklaşım içermektedir.

Proje dahilinde Escarus'tan proje finansmanını, kurumsal kredileri, yatırım bankacılığını kapsayacak, kısaca krediyle ilgili tüm risk politikaları ve prosedürlerle entegre olan ve banka genelindeki operasyonları gözeterek hazırlanmış bir çevresel ve sosyal yönetim sistem kurması istenmiştir. Escarus gerçekleştirdiği bu projeyle Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası için bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) hayata geçirmiştir.

Escarus ÇSYS sistemi, kurumun stratejik ve ticari hedeflerini yerine getirirken karşılamaya istekli olduğu risk türü ve seviyesi ile risk iştahını uyumlu hale getirmiştir. Escarus, bankaya özel hazırladığı Ç&S risk çerçevesini kurumun borç verme faaliyetlerine entegre etmiştir. Hayata geçirilen bu entegrasyondan sonra Banka, kredi verme süreciyle ilişkili potansiyel çevresel ve sosyal riskleri sağlıklı bir tespit edebilmiş, değerlendirebilmiş ve riskleri azaltmak ve yönetmek için doğru önlemleri tespit edebilmiştir. Bu süreçte Escarus, kurumun uluslararası finans kurumları tarafından zorunlu koşulan Ç&S gerekliliklerine uygun çalışmasını sağlamak için “Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Aracını (ERET)” kredi değerlendirme süreçlerine dahil etmiştir.

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi yaşayan bir sistemdir. Escarus, günlük işleyişinde kurumun karşısına çıkan ve hatta zaman içinde farklı nedenlerle gelişen çevresel ve sosyal sorunları takip etmekte, gelişmeler ışığında Banka’nın günlük operasyonlarında çevresel ve sosyal riskleri yeterince yönetip yönetmediğini belirlemek için kurduğu sistemini düzenli olarak değerlendirmektedir.

Teknik, Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti ve İzleme

Escarus, kalkınma finansmanı kurumları, ihracat kredi bankaları, uluslarası finans kurumları ve yerel bankalar da dahil olmak üzere en saygın finans kurumlarına «borç veren tarafı danışmanlık hizmeti» sunmaktadır.

Son 3 yıl boyunca Escarus, yerel ihracat kredi bankasının Afrika’daki projeri için borç veren taraf teknik danışmanlık hizmetleri sağlamıştır. Proje kapsamında Escarus, ihraç edilen mal ve hizmetlerin katma değer açısından detaylı teknik ve finansal analizini gerçekleştirmiştir.

Analiz sürecine ek olarak, Escarus finanse edilen projelerin çevresel ve sosyal risklerinin IFC'nin Performans Standartlarına göre değerlendirmesini de yapmıştır. İlaveten Escarus, halkın katılımı toplantı notlarını değerlendirmiş ve kamunun aydınlatılmasına yönelik uygulamaları ve kamuoyundan projeyle ilgili gelen geri bildirimleri kapsamlı olarak incelemiştir.

Escarus ayrıca teknik ilerleme, çevresel ve sosyal uygulamalar hakkında saha izleme çalışmaları yürütmüştür.

Escarus borç veren tarafı danışmanlık hizmetleri aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır;

 • Teknik durum tespiti hizmetleri,
 • Çevresel ve sosyal durum tespiti hizmetleri,
 • Teknik, maliyet ve sözleşme konularında profesyonel destek sağlanması,
 • Projelerin teknik, çevresel ve sosyal izlemesinin gerçekleştirilmesi.

CONTACT FORM×

Name Surname *

Email *

Message *